شماره تماس

34704

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)

نماینده رسمی فروش محصولات فاراتل

ساعت کاری

8 صبح الی 17 بعد ظهر

لیست قیمت سیم و کابل مسی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشار نژاد)

سیم افشان
سیم افشان 1 خراسان افشارنژاد 74,500
سیم افشان 1.5 خراسان افشارنژاد 107،000
سیم افشان 2.5 خراسان افشارنژاد 174,000
سیم افشان 4 خراسان افشارنژاد 272,000
سیم افشان 6 خراسان افشارنژاد 400,000
سیم افشان 10 خراسان افشارنژاد 710,000
سیم افشان 16 خراسان افشارنژاد 1,100,000
سیم افشان 25 خراسان افشارنژاد 1,675,000
سیم افشان 35 خراسان افشارنژاد 2,355,000
سیم افشان 50 خراسان افشارنژاد 3,370,000
سیم افشان 70 خراسان افشارنژاد 4,760,000
سیم افشان 95 خراسان افشارنژاد 6,420,000
سیم افشان 120 خراسان افشارنژاد 7,950,000
سیم افشان 150 خراسان افشارنژاد 10,100,000
سیم افشان 185 خراسان افشارنژاد 12,350,000
سیم افشان 240 خراسان افشارنژاد 16,400,000
سیم افشان 300 خراسان افشارنژاد 20,600,000
كابل كولری
كابل كولری 1.5*4 خراسان افشارنژاد 550,000
كابل كولری 1.5*5 خراسان افشارنژاد 675,000
كابل افشان
كابل افشان 0.75*2 خراسان افشارنژاد 178,000
كابل افشان 1*2 خراسان افشارنژاد 217,000
كابل افشان 1.5*2 خراسان افشارنژاد 298,000
كابل افشان 2.5*2 خراسان افشارنژاد 477,000
كابل افشان 4*2 خراسان افشارنژاد 730,000
كابل افشان 6*2 خراسان افشارنژاد 1,025,000
كابل افشان 10*2 خراسان افشارنژاد 1,810,000
كابل افشان 16*2 خراسان افشارنژاد 2,700,000
كابل افشان 0.75*3 خراسان افشارنژاد 234,000
كابل افشان 1*3 خراسان افشارنژاد 290,000
كابل افشان 1.5*3 خراسان افشارنژاد 412,000
كابل افشان 2.5*3 خراسان افشارنژاد 660,000
كابل افشان 4*3 خراسان افشارنژاد 1,000,000
كابل افشان 6*3 خراسان افشارنژاد 1,435,000
كابل افشان 10*3 خراسان افشارنژاد 2,530,000
كابل افشان
كابل افشان 16*3 خراسان افشارنژاد 3,800,000
كابل افشان 25*3 خراسان افشارنژاد 6,050,000
كابل افشان 35*3 خراسان افشارنژاد 8,300,000
كابل افشان 50*3 خراسان افشارنژاد 11,900,000
كابل افشان 70*3 خراسان افشارنژاد 16,700,000
كابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژاد 7,030,000
كابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژاد 9,200,000
كابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژاد 13,500,000
كابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژاد 19,000,000
كابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژاد 25,800,000
كابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژاد 32,700,000
كابل افشان 0.75*4 خراسان افشارنژاد 297,000
كابل افشان 1*4 خراسان افشارنژاد 375,000
كابل افشان 1.5*4 خراسان افشارنژاد 528,000
كابل افشان 2.5*4 خراسان افشارنژاد 840,000
كابل افشان 4*4 خراسان افشارنژاد 1,300,000
كابل افشان 6*4 خراسان افشارنژاد 1,860,000
كابل افشان 10*4 خراسان افشارنژاد 3,300,000
كابل افشان 16*4 خراسان افشارنژاد 5,030,000
كابل افشان 25*4 خراسان افشارنژاد 7,800,000
كابل افشان 35*4 خراسان افشارنژاد 10,850,000
كابل افشان 1*5 خراسان افشارنژاد 460,000
كابل افشان 1.5*5 خراسان افشارنژاد 660,000
كابل افشان 2.5*5 خراسان افشارنژاد 1,050,000
كابل افشان 4*5 خراسان افشارنژاد 1,610,000
كابل افشان 6*5 خراسان افشارنژاد 2,320,000
كابل افشان 10*5 خراسان افشارنژاد 4,100,000
كابل افشان 16*5 خراسان افشارنژاد 6,250,000
كابل افشان 25*5 خراسان افشارنژاد 9,850,000
كابل افشان 35*5 خراسان افشارنژاد 13,600,000
كابل زمینی
كابل زمینی 16*1 خراسان افشارنژاد 1,210,000
كابل زمینی 25*1 خراسان افشارنژاد 1,850,000
كابل زمینی 35*1 خراسان افشارنژاد 2,520,000
كابل زمینی 50*1 خراسان افشارنژاد 3,470,000
كابل زمینی 70*1 خراسان افشارنژاد 4,920,000
كابل زمینی 95*1 خراسان افشارنژاد 6,750,000
كابل زمینی 120*1 خراسان افشارنژاد 8,550,000
كابل زمینی
كابل زمینی 150*1 خراسان افشارنژاد 10,500,000
كابل زمینی 185*1 خراسان افشارنژاد 13,150,000
كابل زمینی 240*1 خراسان افشارنژاد 17,150,000
كابل زمینی 300*1 خراسان افشارنژاد 21,500,000
كابل زمینی 16+25*3 خراسان افشارنژاد 7,170,000
كابل زمینی 16+35*3 خراسان افشارنژاد 9,250,000
كابل زمینی 25+50*3 خراسان افشارنژاد 12,250,000
كابل زمینی 35+70*3 خراسان افشارنژاد 17,400,000
كابل زمینی 50+95*3 خراسان افشارنژاد 23,900,000
كابل زمینی 70+120*3 خراسان افشارنژاد 30,900,000
كابل زمینی 70+150*3 خراسان افشارنژاد 36,700,000
كابل زمینی 95+185*3 خراسان افشارنژاد 47,000,000
كابل زمینی 120+240*3 خراسان افشارنژاد 61,500,000
كابل زمینی 1.5*2 خراسان افشارنژاد 447,000
كابل زمینی 2.5*2 خراسان افشارنژاد 607,000
كابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژاد 885,000
كابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژاد 1,200,000
كابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژاد 1,810,000
كابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژاد 2,750,000
كابل زمینی 1.5*3 خراسان افشارنژاد 565,000
كابل زمینی 2.5*3 خراسان افشارنژاد 790,000
كابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژاد 1,175,000
كابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژاد 1,610,000
كابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژاد 2,480,000
كابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژاد 3,850,000
كابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژاد 6,030,000
كابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژاد 8,230,000
كابل زمینی 1.5*4 خراسان افشارنژاد 690,000
كابل زمینی 2.5*4 خراسان افشارنژاد 990,000
كابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژاد 1,500,000
كابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژاد 2,080,000
كابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژاد 3,300,000
كابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژاد 5,080,000
كابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژاد 7,850,000
كابل زمینی 1.5*5 خراسان افشارنژاد 830,000
كابل زمینی 2.5*5 خراسان افشارنژاد 1,200,000
كابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژاد 1,830,000
كابل زمینی
كابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژاد 2,550,000
كابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژاد 4,080,000
كابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژاد 6,300,000
كابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژاد 9,800,000
كابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژاد 13,400,000
كـابل مخابراتی هوايی
کابل مخابراتی  0.6*2*2 خراسان افشارنژاد 142,000
کابل مخابراتی  0.6*2*4 خراسان افشارنژاد 248,000
کابل مخابراتی  0.6*2*6 خراسان افشارنژاد 347,000
کابل مخابراتی  0.6*2*10 خراسان افشارنژاد 546,000
4.5C-2V  205,000
كابل افشان شیلدار
كابل افشان شیلدار1*2خراسان افشارنژاد 320,000
كابل افشان شیلدار 1.5*2خراسان افشارنژاد 396,000
كابل افشان شیلدار 2.5*2خراسان افشارنژاد 588,000
كابل افشان شیلدار 1*3خراسان افشارنژاد 405,000
كابل افشان شیلدار 1.5*3خراسان افشارنژاد 530,000
كابل افشان شیلدار 2.5*3خراسان افشارنژاد 800,000
كابل افشان شیلدار 1*4خراسان افشارنژاد 515,000
كابل افشان شیلدار 1.5*4خراسان افشارنژاد 682,000
كابل افشان شیلدار 2.5*4خراسان افشارنژاد 1,010,000
كابل افشان شیلدار 1*5خراسان افشارنژاد 630,000
كابل افشان شیلدار 1.5*5خراسان افشارنژاد 835,000
كابل افشـان دو روكشه
كابل دو روكشه 16*1 خراسان افشارنژاد 1,220,000
كابل دو روكشه 25*1 خراسان افشارنژاد 1,820,000
كابل دو روكشه 35*1 خراسان افشارنژاد 2,520,000
كابل دو روكشه 50*1 خراسان افشارنژاد 3,560,000
كابل دو روكشه 70*1 خراسان افشارنژاد 4,990,000
كابل دو روكشه 95*1 خراسان افشارنژاد 6,700,000
كابل دو روكشه 120*1 خراسان افشارنژاد 8,450,000
كابل دو روكشه 150*1 خراسان افشارنژاد 10,500,000
كابل دو روكشه 185*1 خراسان افشارنژاد 12,950,000
كابل دو روكشه 240*1 خراسان افشارنژاد 17,000,000
كابل دو روكشه 300*1 خراسان افشارنژاد 21,400,000

شرکت جهان کابل آرکا

خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه شهید محمد سادات خوانساری پــلاک 323، مجتمــع تجاری ســعدی ، طبقــه اول واحد 112

شماره تماس
34704
09911205768

Image
Image
Image
Image

نماد ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت جهان کابل آرکا می باشد

طراحی سایت توسط مجموعه نقش هنر

لیبل